CORINPHILA veilingen

Verkoopvoorwaarden - Numismatiek

Verkoop

1. Een koperscommissie van 23% opgeld en € 2 tafelgeld per kavel (incl. BTW) is van toepassing op alle kavels. Tijdens en na afloop van de veiling bestaat gelegenheid tegen directe betaling de gekochte kavels mee te nemen. Bij toezending betaalt de koper vooraf het totale bedrag incl. verzendkosten. Facturen voor niet direct afgerekende kavels dienen binnen 10 dagen te worden betaald. 

Bieden

2. De veiling geschiedt in principe in de volgende biedstappen:

 Van   Tot   Biedstap
 € 0  € 100  € 5
 € 100  € 200  € 10
 € 200  € 500  € 20
 € 500  € 1.000  € 50
 € 1.000  € 2.000  € 100
 € 2.000  € 5.000  € 200
 € 5.000  € 15.000  € 500
 € 15.000  € 30.000  € 1.000
 € 30.000  € 50.000  € 2.000
 € 50.000  € 150.000  € 5.000
 € 150.000  hoger  € 10.000

De veilinghouder behoudt zich het recht voor andere biedstappen te hanteren.

3. Alle nummers worden de hoogst biedende toegewezen. De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal de koop al dan niet weder in bod worden gebracht.

4. De veilinghouder behoudt zich het recht voor de toewijzing aan hem ongunstig bekend staande personen te onthouden of hun de toegang tot de verkoopzaal te weigeren.

Kavels

5. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken, postzegels waarvan de verkoop geannonceerd is niet in veiling te brengen en vergissingen bij bieding en toeslag te herstellen.

6. Alle kavels worden verkocht zoals deze in de veiling ter tafel zijn gebracht. De echtheid der stukken wordt gegarandeerd indien een kavel niet meer dan 2 stukken bevat. De veilinghouder kan evt. reclames onderzoeken indien het desbetreffende kavel binnen 10 dagen wordt teruggezonden. Alleen in behandeling worden genomen de kavels die zulke ernstige verborgen gebreken vertonen of waarvan de omschrijving zo onjuist is, dat de koper bij een juiste omschrijving van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het stuk betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). Bij alle reclames moeten de stukken in dezelfde staat waarin ze zijn verkocht worden teruggegeven.

7. De reclametermijn kan worden verlengd voor stukken die men wil laten keuren. In dit geval moet de veilinghouder hiervan binnen 5 dagen na afgifte der kavels worden kennis gegeven, onder opgave van de te keuren stukken.

8. De omschrijving en kwaliteit is zo juist mogelijk en naar beste weten omschreven. Deze beoogt een indicatie te zijn waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Middels de kijkgelegenheden, het aanbod van foto's en aanvullende inlichtingen of adviezen, dienen bieders/kopers zich op de hoogte te stellen van de (onbeschreven) toestand van de goederen. 

Aansprakelijkheid

9. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

10. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij de toeslag.

11. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten te voldoen, op tijd en wijze als hierboven bepaald, is de koper verplicht tot een rentevergoeding van 1% per aangevangen maand. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor het gekochte op kosten en voor rekening van de koper te doen herveilen op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of ander soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper nadat hij met de betaling in gebreke is worden teniet gedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanige herveiling ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper worden vergoed binnen acht dagen na opgave dier kosten, schaden en rente, terwijl een voordeel van meerdere opbrengst door de verkoper zal worden genoten.

12. Alle stukken en inzendingen die wij ter veiling ontvangen, strekken tot onderpand voor hetgeen wij van de inzender te vorderen hebben of mochten krijgen wegens commissie, gemaakte onkosten, eventueel verleende voorschotten of uit welken hoofde ook.

13. Bij geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.