CORINPHILA veilingen

Verkoopvoorwaarden-modelauto's

Verkoop

1. Een koperscommissie van 25% opgeld en € 2 tafelgeld per kavel (incl. BTW) is van toepassing op alle kavels. Tijdens en na afloop van de veiling bestaat gelegenheid tegen directe betaling de gekochte kavels mee te nemen. Bij toezending betaalt de koper vooraf het totale bedrag incl. verzendkosten. Facturen voor niet direct afgerekende kavels dienen binnen 10 dagen te worden betaald.

Bieden

2. De veiling geschiedt in principe in de volgende biedstappen:

 Van   Tot   Biedstap
 € 0  € 100  € 5
 € 100  € 200  € 10
 € 200  € 500  € 20
 € 500  € 1.000  € 50
 € 1.000  € 2.000  € 100
 € 2.000  hoger  € 200

De veilinghouder behoudt zich het recht voor andere biedstappen te hanteren.

3. Alle nummers worden de hoogst biedende toegewezen. De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal de koop al dan niet weder in bod worden gebracht.

4. De veilinghouder behoudt zich het recht voor de toewijzing aan hem ongunstig bekend staande personen te onthouden of hun de toegang tot de verkoopzaal te weigeren.

Kavels

5. De veilinghouder behoudt zich het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, van de volgorde der veilingnummers af te wijken, kavels dan wel modelauto's waarvan de verkoop geannonceerd is niet in veiling te brengen en vergissingen bij bieding en toeslag te herstellen.

6. Alle kavels worden verkocht zoals deze in de veiling ter tafel zijn gebracht. De waarderingen hebben betrekking op de staat van het model en het doosje. De veilinghouder kan evt. reclames onderzoeken indien het desbetreffende kavel binnen 10 dagen wordt teruggezonden. Bij alle reclames moeten de kavels in dezelfde staat waarin ze zijn verkocht worden teruggegeven.

7. De modelauto's en dozen worden aangeboden in de huidige staat. Eventuele aanpassingen door de verzamelaar hebben wij naar beste weten vermeld met de aanduiding customized. Voor niet omschreven aanpassingen dragen wij geen aansprakelijkheid.

8. Mint – Perfecte conditie
    Near Mint – Bijna perfect
    Excellent – Voorzichtig/weinig gebruikt kleine onvolkomenheden
    Good Plus – Gebruikt met onvolkomenheden
    Good – Gebruikt met opvallende onvolkomenheden
    Fair – Veel slijtage met grote onvolkomenheden
    Poor – Slechte conditie met veel onvolkomenheden

De kwaliteit is zo juist mogelijk en naar beste weten omschreven. Wij dragen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Middels de kijkgelegenheden en het aanbod van (evt. aangevraagde) foto's dienen bieders/kopers zich op de hoogte te stellen van de (onbeschreven) toestand van de goederen.

Aansprakelijkheid

9. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht, de koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

10. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over bij betaling, het risico bij de toeslag.

11. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs met de kosten te voldoen, op tijd en wijze als hierboven bepaald, is de koper verplicht tot een rentevergoeding van 1% per aangevangen maand. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor het gekochte op kosten en voor rekening van de koper te doen verkopen,
zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of ander soortgelijke akte in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper nadat hij met de betaling in gebreke is worden teniet gedaan en de verkoop zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechten te vorderen. De door zodanige herverkoop ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper worden vergoed binnen acht dagen na opgave dier kosten, schaden en rente, terwijl een voordeel van meerdere opbrengst door de verkoper zal worden genoten.

12. Alle inzendingen die wij ter veiling ontvangen, strekken tot onderpand voor hetgeen wij van de inzender te vorderen hebben of mochten krijgen wegens commissie, gemaakte onkosten, eventueel verleende voorschotten of uit welken hoofde ook.

13. Bij geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.